Best Fashion Film Award 2017

Štatút súťaže s názvom Best Fashion Film Award

(ďalej aj len „štatút“)

 

Preambula

 

Tento štatút súťaže s názvom „Best Fashion Film Award“ (ďalej aj len ako „súťaž“) upravuje pravidlá tejto súťaže o titul Best Fashion Film  a s ním súvisiaceho mentoringového programu a určuje podmienky jej riadneho priebehu.

 

Best Fashion Film Award (BFFA) je ocenenie udeľované raz za 2 roky organizáciou Slovak Fashion Council (ďalej len SFC). Titul získava autor alebo kolektív autorov (umelecký subjekt), ktorý presvedčí medzinárodnú odbornú porotu svojou tvorbou, ako aj odhodlaním pracovať na rozvoji svojej tvorby.

 

Ocenenie BFFA nie je len titul, ale najmä je to koučingový program, ktorý autorovi/autorom diela pomáha nasmerovať tvorbu a prináša mu/im príležitosti sa rozvíjať. Výsledkom je ďalšie dielo s možnosťou prezentácie doma aj v zahraničí. SFC v súčinnosti s víťazom a partnermi ušije víťazovi program ocenenia na mieru v čo najviac prínosnej miere pre laureáta.

 

Cieľom súťaže je:

1.       Podpora talentovaných autorov zaoberajúcich sa témou, tvorbou fashion filmu v akejkoľvek remeselnej forme

2.       Uľahčenie naštartovania kariéry autorov

3.       Podpora aktívnych networkingov medzi subjektami s cieľom vzniku nových projektov

4.       Prezentácia kvalitných výstupov víťaza

5.       Finančná podpora víťaza

6.       Koučing a podpora v súčinnosti s reálnymi potrebami konkrétneho laureáta

7.       Podpora komerčného uplatnenia víťaza

8.       Podpora laureáta v medzinárodnom prostredí

9.       Zviditeľnenie témy fashion filmu a podobných médií u nás aj v zahraničí

10.    Rozvoj komplexnosti módneho sektora na Slovensku

11.    Mapovanie a prezentácia úrovne fashion filmu  na Slovensku

 

 

A. Organizátor a spoluorganizátor súťaže

 

Organizátorom je nezisková organizácia Slovak Fashion Council o.z., Panská 17, 811 01, Bratislava,   zapísaná v registri občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.  VVS/1-900/90-38433 , IČO: 42256844. Kontaktnou osobou organizátora je Mgr. art. Dana Kleinert, info@slovakfashioncouncil.sk

 

 

B. Predmet súťaže

 

Predmetom súťaže je dielo autora /film, moving images, intermédiá, nové médiá a pod./  a jeho motivácia a postoj voči budovaniu svojej kariéry.

 

C. Podmienky účasti v súťaži

 

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba alebo subjekt, ktorá/ktorý je autorom, alebo spoluatorom nominovaného diela (fashion film, moving images, intermedia, new media a pod):

1.       zo Slovenska, pôsobiaca na Slovensku a/alebo v zahraničí

2.       zo zahraničia, ale aktívne prepojená so slovenskou scénou

3.       bez limitu odborného vzdelania v danej oblasti

 

A zároveň ak táto fyzická osoba alebo fyzická osoba zastupujúca nominovaný subjekt :

a) dovŕšila 18 rokov veku

b) prijme pozvanie zúčastniť sa súťaže a následne doručí v stanovenom termíne organizátorovi súťaže svoje portfólio v elektronickej verzii a vyplnený dotazník k súťaži

c) poskytne organizátorovi svoje osobné údaje za účelom účasti v súťaži a

d) súhlasí s podmienkami tejto súťaže,

(ďalej aj „súťažiaci“).

 

D. Harmonogram súťaže

(1) Súťaž je časovo limitovaná

(2) Harmonogram súťaže:

• október 2017 – zverejnenie súťaže a oslovenie súťažiacich,

• 6. november 2017 – zasadnutie medzinárodnej poroty a prezentácie súťažiacich,

• november 2017 – vyhlásenie výsledkov súťaže, tlačová správa.

 

E. Pravidlá súťaže

(1) Súťaž Best Fashion Graduate je navrhnutá vo forme „Na pozvanie/ Invitation Only“. To znamená, že organizátor po internej konzultácii s odbornými členmi poroty navrhne a priamo osloví potencionálnych súťažiacich, aby sa zapojili do tejto súťaže.

(2) Každý oslovený potencionálny súťažiaci má právo do 5 dní od oslovenia vyjadriť spoje kladné alebo záporné rozhodnutie a vyjadriť tak svoju vôľu sa do súťaže zapojiť.

(3) V prípade negatívnej odpovede nebude súťažiaci do súťaže zahrnutý.

(4) V prípade prijatia pozvánky do súťaže je súťažiaci povinný dodať svoje portfólio, prípadne iný, dohodnutý materiál /video, link na video, fotografie a pod./, vyplnený dotazník a súhlas na spracúvanie osobných údajov najneskôr do 31.10. 2017 na adresu info@slovakfashioncouncil.sk.

(5) Všetci nominovaní súťažiaci budú pozvaní na osobnú prezentáciu svojho portfólia dňa 6.11. 2017 do Slovenského Centra Dizajnu v presne stanovenom časovom harmonograme v intervale medzi 10.00 – 17:00.

(6) Prezentácia pred porotou sa bude skladať z 3 častí:

– prezentácia diela/diel /maximálny počet 3/ – elektronicky a slovne

– rozhovor s porotou na tému budúceho smerovania kariéry súťažiaceho

(7) Porota ohodnotí na základe stanovených kritérií a následnej diskusie prezentované dielo/diela a ich autorov a určí jedného víťaza pre Best Fashion Film Award 2017.

(8) Víťaz bude predstavený a vyhlásený na vopred dohodnutom podujatí, kde mu bude odovzdané ocenenie

(9) Podpisom a zaslaním prihlášky účastník potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže, s udelením licencie na použitie návrhu na prezentácie v súvislosti so súťažou a s použitím osobných údajov pre potreby súťaže a sprievodných aktivít.

 

F. Určenie víťazov

Víťaza súťaže určí medzinárodná odborná komisia.

a) Všetky riadne doručené návrhy vyhodnotí odborná komisia zložená z odborníkov z oblasti dizajnu, biznisu, kreatívneho priemyslu a verejného života.

b) Komisiu vyberá organizátor.

c) Každý člen komisie vyhodnotí tri kritériá pri každom návrhu bodovým hodnotením od 10 bodov (najviac) po 0 bodov. Následne organizátor spraví poradie účastníkov podľa pridelených bodov. Komisia následne v spoločnej diskusii o finalistoch určí víťaza. V prípade, ak nedôjde k dohode, rozhodne o poradí podľa prezentovaných argumentov predseda poroty.

c) Hodnotené kritéria sú:

• umelecká výpoveď a úroveň spracovania (0 – 10 bodov)

• sila motivácie  a predpoklady pre biznisový úspech na trhu  (0 – 10 bodov)

• odlíšiteľnosť a zrozumiteľnosť v tvorbe (0 – 10 bodov)

 

d) Organizátor súťaže si vyhradzuje právo nevyhodnotiť na odporúčanie komisie žiadny z návrhov ako víťazný.

 

G. Výhra

Všetci nominanti získavajú:

1.  možnosť prezentovať svoju tvorbu a formulovať potreby a výzvy scény, v ktorej pôsobia, pred renomovanou medzinárodnou komisiou zloženou z expertov na módu, módny biznis a film na čele s francúzskou expertkou a konzultantkou módy Mrs. Muriel Piaser, Paríž, Francúzsko.

2. 2h profesionálny tréning vytvorený na mieru podľa schopností /beginners a/alebo advanced/  pre prípravu crowdfundových projektov

3. automatickú účasť na plánovanom fashion film workshope

4.  zvýšenú pozornosť SFC a partnerov pri ďalších aktivitách

Víťaz-laureát získa:

1. oprávnenie používať výraz a logo „Best Fashion Film Award“ vo svojich prezentačných aktivitách

2. finančnú odmenu 500,- Eur ako podporu na vytvorenie ďalšieho diela

3. voucher v hodnote 1000,- Eur na vytvorenie crowdfundingovej kampane (podmienkou je skutočné vytvorenie diela), by Creative Industry Forum

4. prezentáciu diela/diel na platforme fashion magazínu  LÁV

6. individuálne nasmerovaná spolupráca po konkrétnej dohode so Societé Fashion, Hungary

4. prezentáciu diela/diel na platforme Societé Fashion, Hungary

4. prezentáciu diela/diel na platforme www.fashionmap.cz

4. prezentáciu diela/diel v concept store a/alebo na platforme CLAF, Praha

11. vytvorenie /alebo príspevok na vytvorenie/ produktového katalógu /alebo individuálne dohodnutého produktu/ vo výške 500 ,- Eur partnerom Provocation Bureau /250,- SFC a 250,- Provocation Bureau/

12. celoročný mediálny monitoring postupu pri tvorbe i prezentácii laureáta

13. komunikácia o víťazovi v  médiách s partnermi SFC a na platformách SFC

14. prioritná pozícia autorov/subjektu pri projektoch SFC

 

Laureát sa zaväzuje uvádzať v komunikácii o diele vytvorenom touto výhrou logo súťaže Best Fashion Fashion Film spolu s logom Slovak Fashion Council, prípadne slovný názov v tvare: „Supported by Best Fashion Film Award by Slovak Fashion Council“.

V akejkoľvek inej komunikácii je laureát oprávnený používať logo Best Fashion Film Award

 

H. Porušenie podmienok súťaže

Ak súťažiaci nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na výhru. Organizátor má právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, ak výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.

 

I. Osobné údaje

(1) Organizátor súťaže spracúva osobné údaje súťažiacich v rozsahu a za podmienok definovaných v tomto štatúte súťaže a za podmienok definovaných v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej aj len ako „zákon o ochrane osobných údajov“) za účelom zabezpečenia realizácie súťaže na čas realizácie súťaže a následne za účelom archivácie diel. Údaje, ktoré sa od súťažiaceho vyžadujú ako podmienka jeho účasti na súťaži, alebo ako podmienka v prípade udelenia výhry, je súťažiaci povinný poskytnúť v zmysle jeho povinností pri účasti na súťaži podľa tohto štatútu.

(2) Súťažiaci berie na vedomie, že vzhľadom na pravidlá súťaže uvedené v tomto štatúte súťaže vzniká organizátorovi účasťou súťažiaceho v súťaži právo na spracúvanie jeho osobných údajov, vrátane možnosti ich zverejnenia, v rozsahu údajov – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu na doručovanie, e-mailovú adresu a telefónne číslo, ktoré sa výslovne vyžadujú od súťažiaceho v zmysle tohto štatútu súťaže ako povinnosť súťažiaceho, a ktoré súťažiaci v súlade s týmto štatútom poskytol organizátorovi ako prevádzkovateľovi spracúvania osobných údajov za účelom realizácie súťaže a jeho účasti v súťaži, resp. odovzdania výhry, a to v rozsahu a za podmienok definovaných v tomto štatúte súťaže, v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov.

(3) Súťažiaci udeľujú súhlas organizátorovi so zverejnením svojho mena, priezviska a miesta pobytu (uvedením obce/mesta) a s vyhotovením, použitím a zverejnením fotografie a zvukovo-obrazového záznamu z procesu odovzdania výhry  na www.slovakfashioncouncil.sk a na sociálnych sieťach ako aj s ich bezodplatným ďalším šírením v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch, a to v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Súťažiaci udeľuje organizátorovi právo vyhotoviť obrazové, zvukové a zvukovo-obrazové záznamy (ďalej aj len ako „záznamy“) jeho osoby spojené s procesom odovzdania výhry, ako aj súhlas tieto záznamy použiť na teritoriálne neobmedzenom území akýmkoľvek známym spôsobom, najmä ich zverejnením a rozmnožovaním v tlačenej i elektronickej podobe bez obmedzenia, a to za akýmkoľvek účelom organizátora súťaže.

J. Vylúčenie zamestnancov organizátora a ďalších osôb zo súťaže

Z účasti na súťaži sú vylúčení členovia komisie a členovia organizátora a osoby, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s realizáciou tejto súťaže, ako aj osoby im blízke (§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov).

K. Zverejnenie štatútu súťaže

Tento štatút súťaže ako aj prihláška budú zverejnené na webovej stránke www. slovakfashioncouncil.sk

L. Osobitné ustanovenia

(1) Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si taktiež právo v odôvodnených prípadoch, kedykoľvek, bez náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej štatút.

(2) Organizátor súťaže si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania výhier v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo súťažiaceho vylúčiť zo súťaže a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou; organizátor vylúči súťažiaceho najmä v prípade ak zistí, že prihlásený návrh nie je návrh súťažiaceho.

 

 

 

V Bratislave dňa 5. októbra 2017