Best Fashion Graduate 2017

Štatút súťaže s názvom Best Fashion Graduate

(ďalej aj len „štatút“)

 

Preambula

 

Tento štatút súťaže s názvom „Best Fashion Graduate“ (ďalej aj len ako „súťaž“) upravuje pravidlá tejto súťaže o titul Najlepšieho absolventa módy a s ním súvisiaceho mentoringového programu a určuje podmienky jej riadneho priebehu.

 

Best Fashion Graduate (BFG), alebo „Najlepší absolvent módy“ je ocenenie udeľované raz za 2 roky organizáciou Slovak Fashion Council (ďalej len SFC). Titul získava absolvent (minimálne) bakalárskeho štúdia vysokej školy (viac informácií ďalej), ktorý presvedčí medzinárodnú odbornú porotu svojou tvorbou, kolekciami a odhodlaním naštartovať svoju kariéru módneho dizajnéra.

 

Ocenenie BFG nie je len titul, ale najmä je to koučingový program, ktorý mladému návrhárovi pomáha nasmerovať svoju tvorbu a prináša mu príležitosti sa rozvíjať. Výsledkom je ucelená módna kolekcia s rukopisom autora s možnosťou prezentácie doma aj v zahraničí a tiež príležitosti svoje modely predávať. Víťaz absolvuje cyklus módnej sezóny s podporou profesionálov z módnej praxe. SFC ušije víťazovi program ocenenia na mieru, čo prináša dlhodobý efekt na budúcu kariéru návrhára.

 

Cieľom súťaže je:

1.       Podpora talentovaných absolventov módneho dizajnu

2.       Doplnenie vzdelania aj praxe absolventa

3.       Uľahčenie naštartovania kariéry mladého dizajnéra

4.       Prezentácia kvalitných výstupov víťaza

5.       Finančná podpora víťaza

6.       Koučing a podpora v prvej sezóne na trhu

7.       Podpora komerčného uplatnenia víťaza

8.       Podpora módneho dizajnéra v medzinárodnom prostredí

9.       Zviditeľnenie slovenského módneho dizajnu u nás aj v zahraničí

10.    Rozvoj módneho sektora na Slovensku

11.    Mapovanie a prezentácia úrovne mladého módneho dizajnu na Slovensku

 

 

A. Organizátor a spoluorganizátor súťaže

 

Organizátorom je nezisková organizácia Slovak Fashion Council o.z., Pánska 17, 811 01, Bratislava,   zapísaná v registri občianskych združení Ministerstva vnútra Slovanskej republiky č.  VVS/1-900/90-38433 , IČO: 42256844. Kontaktnou osobou organizátora je Mgr. art. Dana Kleinert, info@slovakfashioncouncil.sk

 

 

B. Predmet súťaže

 

Predmetom súťaže je portfólio módneho dizajnéra a jeho motivácia a postoj voči budovaniu svojej kariéry v zmysle základných biznis princípov v módnom sektore.

 

C. Podmienky účasti v súťaži

 

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá je:

1.       absolvent/-ka magisterského alebo bakalárskeho štúdia slovenských škôl,

2.       dizajnér/-ka maximálne tri roky po ukončení štúdia slovenských škôl,

3.       slovenský/-á absolvent/-ka magisterského alebo bakalárskeho štúdia zahraničných škôl,

4.       slovenský/-á dizajnér/-ka maximálne tri roky po ukončení štúdia zahraničných škôl

 

A zároveň ak táto fyzická osoba :

a) dovŕšila 18 rokov veku a je módnym dizajnérom

b) prijme pozvanie zúčastniť sa súťaže a následne doručí v stanovenom termíne organizátorovi súťaže svoje portfólio v elektronickej verzii a vyplnený dotazník k súťaži

c) poskytne organizátorovi svoje osobné údaje za účelom účasti v súťaži a

d) súhlasí s podmienkami tejto súťaže,

(ďalej aj „súťažiaci“).

 

D. Harmonogram súťaže

(1) Súťaž je časovo limitovaná

(2) Harmonogram súťaže:

• október 2017 – zverejnenie súťaže a oslovenie súťažiacich,

• 6. november 2017 – zasadnutie medzinárodnej poroty a prezentácie súťažiacich,

• november 2017 – vyhlásenie výsledkov súťaže, tlačová správa.

 

E. Pravidlá súťaže

(1) Súťaž Best Fashion Graduate je navrhnutá vo forme „Na pozvanie/ Invitation Only“. To znamená, že organizátor po internej konzultácii s odbornými členmi poroty navrhne a priamo osloví potencionálnych súťažiacich, aby sa zapojili do tejto súťaže.

(2) Každý oslovený potencionálny súťažiaci má právo do 5 dní od oslovenia vyjadriť spoje kladné alebo záporné rozhodnutie a vyjadriť tak svoju vôľu sa do súťaže zapojiť.

(3) V prípade negatívnej odpovede nebude súťažiaci do súťaže zahrnutý.

(4) V prípade prijatia pozvánky do súťaže je súťažiaci povinný dodať svoje portfólio, prípadne iný, dohodnutý materiál /napríklad kolekcia, časť kolekcie, video, fotografie a pod/, vyplnený dotazník a súhlas na spracúvanie osobných údajov najneskôr do 31.10. 2017 na adresu info@slovakfashioncouncil.sk.

(5) Všetci nominovaní súťažiaci budú pozvaní na osobnú prezentáciu svojho portfólia dňa 6.11. 2017 do Slovenského Centra Dizajnu v presne stanovenom časovom harmonograme v intervale medzi 10.00 – 17:00.

(6) Prezentácia pred porotou sa bude skladať z 3 častí:

– prezentácia portfólia – elektronicky a slovne

– prezentácia súťažnej kolekcie na 3 modelkách a/alebo figurínach/ štendroch, či inak, podľa dohody s organizátorom

– rozhovor s porotou na tému budúceho smerovania kariéry súťažiaceho

(7) Porota ohodnotí na základe stanovených kritérií a následnej diskusie prezentované portfóliá a ich autorov a určí jedného víťaza pre Best Fashion Graduate 2017.

(8) Víťaz bude predstavený a vyhlásený na vopred dohodnutom podujatí, kde mu bude odovzdané ocenenie

(9) Podpisom a zaslaním prihlášky účastník potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže, s udelením licencie na použitie návrhu najmä so spôsobom prezentácie a vystavenia a s použitím osobných údajov pre potreby súťaže a sprievodných aktivít.

 

F. Určenie víťazov

Víťaza súťaže určí medzinárodná odborná komisia.

a) Všetky riadne doručené návrhy vyhodnotí odborná komisia zložená z odborníkov z oblasti dizajnu, biznisu, kreatívneho priemyslu a verejného života.

b) Komisiu vyberá organizátor.

c) Každý člen komisie vyhodnotí tri kritériá pri každom návrhu bodovým hodnotením od 10 bodov (najviac) po 0 bodov. Následne organizátor spraví poradie účastníkov podľa pridelených bodov. Komisia následne v spoločnej diskusii o finalistoch určí víťaza. V prípade, ak nedôjde k dohode, rozhodne o poradí podľa prezentovaných argumentov predseda poroty.

c) Hodnotené kritéria sú:

• umelecká výpoveď a úroveň spracovania dizajnu (0 – 10 bodov)

• sila motivácie  a predpoklady pre biznisový úspech dizajnéra na trhu  (0 – 10 bodov)

• odlíšiteľnosť a zrozumiteľnosť v tvorbe dizajnéra (0 – 10 bodov)

 

d) Organizátor súťaže si vyhradzuje právo nevyhodnotiť na odporúčanie komisie žiadny z návrhov ako víťazný.

 

G. Výhra

Všetci nominanti získavajú:

1.  možnosť prezentovať svoju tvorbu pred renomovanou medzinárodnou komisiou na čele s francúzskou expertkou a konzultantkou módy Mrs. Muriel Piaser, Paríž, Francúzsko.

2. 2h profesionálny tréning vytvorený na mieru podľa schopností /beginners a/alebo advanced/  pre prípravu crowdfundových projektov

3. automatickú účasť na plánovanom fashion film workshope

4. komunikáciu o súťaži a nominovaných dizajnéroch na platforme www.fashionmap.cz

5.  zvýšenú pozornosť SFC a partnerov pri ďalších aktivitách

Víťaz-laureát získa:

1. oprávnenie používať výraz a logo „Best Fashion Graduate“ vo svojich prezentačných aktivitách

2. finančnú odmenu 500,- Eur ako podporu na vytvorenie ďalšej kolekcie

3. fashion business mentoring počas prípravy novej kolekcie od SFC v rozmedzí 5×2 hod v hodnote  1000,- Eur

4. poradenstvo v pozicioningu značky a nastavenie brandingu značky od SFC

5. módny editoriál v časopise LÁV

6. voucher v hodnote 1000,- Eur na vytvorenie crowdfundingovej kampane (podmienkou je skutočné vytvorenie kolekcie), Creative Industry Forum

7. prednostné právo /bez prípravného kola/ prezentovať sa pred komisiou medzinárodného programu Fashion Accelerator v Budapešti, Societé Fashion, Hungary

8. možnosť predaja kolekcie počas jedného mesiaca v pop-up store v Budapešti spojené s interview v maďarskej mutácii ELLE, plus extra publicita v médiách po otvorení pop-store, Societé Fashion, Hungary

9. možnosť predaja kolekcie a prídavná prezentácia značky  v trvaní jedného mesiaca v CLAF- Czech Labels and Friends, OC Chodov Praha

10. finančný príspevok SFC vo výške 200,- Eur na profesionálny photoshooting kolekcie – lookbook a/alebo editoriál

11. prezentácia dizajnéra a kolekcie na  výstave International Fashion Showcase 2019 v Londýne vrámci London Fashion Week

12. vytvorenie /alebo príspevok na vytvorenie/ produktového katalógu vo výške 500 ,- Eur partnerom Provocation Bureau /250,- SFC a 250,- Provocation Bureau/

13. celoročný mediálny monitoring postupu pri tvorbe i prezentácii dizajnéra

14. komunikácia o víťazovi v  médiách s partnermi SFC

15. prioritná pozícia dizajnéra pri projektoch SFC

 

Laureát sa zaväzuje uvádzať v komunikácii o kolekcii vytvorenej touto výhrou logo súťaže Best Fashion Graduate spolu s logom Slovak Fashion Council, prípadne slovný názov v tvare: „Supported by Best Fashion Graduate by Slovak Fashion Council“.

V akejkoľvek inej komunikácii je laureát oprávnený používať logo Best Fashion Graduate.

 

H. Porušenie podmienok súťaže

Ak súťažiaci nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na výhru. Organizátor má právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, ak výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.

 

I. Osobné údaje

(1) Organizátor súťaže spracúva osobné údaje súťažiacich v rozsahu a za podmienok definovaných v tomto štatúte súťaže a za podmienok definovaných v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej aj len ako „zákon o ochrane osobných údajov“) za účelom zabezpečenia realizácie súťaže na čas realizácie súťaže a následne za účelom archivácie diel. Údaje, ktoré sa od súťažiaceho vyžadujú ako podmienka jeho účasti na súťaži, alebo ako podmienka v prípade udelenia výhry, je súťažiaci povinný poskytnúť v zmysle jeho povinností pri účasti na súťaži podľa tohto štatútu.

(2) Súťažiaci berie na vedomie, že vzhľadom na pravidlá súťaže uvedené v tomto štatúte súťaže vzniká organizátorovi účasťou súťažiaceho v súťaži právo na spracúvanie jeho osobných údajov, vrátane možnosti ich zverejnenia, v rozsahu údajov – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu na doručovanie, e-mailovú adresu a telefónne číslo, ktoré sa výslovne vyžadujú od súťažiaceho v zmysle tohto štatútu súťaže ako povinnosť súťažiaceho, a ktoré súťažiaci v súlade s týmto štatútom poskytol organizátorovi ako prevádzkovateľovi spracúvania osobných údajov za účelom realizácie súťaže a jeho účasti v súťaži, resp. odovzdania výhry, a to v rozsahu a za podmienok definovaných v tomto štatúte súťaže, v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov.

(3) Súťažiaci udeľujú súhlas organizátorovi so zverejnením svojho mena, priezviska a miesta pobytu (uvedením obce/mesta) a s vyhotovením, použitím a zverejnením fotografie a zvukovo-obrazového záznamu z procesu odovzdania výhry  na www.slovakfashioncouncil.sk a na sociálnych sieťach ako aj s ich bezodplatným ďalším šírením v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch, a to v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Súťažiaci udeľuje organizátorovi právo vyhotoviť obrazové, zvukové a zvukovo-obrazové záznamy (ďalej aj len ako „záznamy“) jeho osoby spojené s procesom odovzdania výhry, ako aj súhlas tieto záznamy použiť na teritoriálne neobmedzenom území akýmkoľvek známym spôsobom, najmä ich zverejnením a rozmnožovaním v tlačenej i elektronickej podobe bez obmedzenia, a to za akýmkoľvek účelom organizátora súťaže.

J. Vylúčenie zamestnancov organizátora a ďalších osôb zo súťaže

Z účasti na súťaži sú vylúčení členovia komisie a členovia organizátora a osoby, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s realizáciou tejto súťaže, ako aj osoby im blízke (§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov).

K. Zverejnenie štatútu súťaže

Tento štatút súťaže ako aj prihláška budú zverejnené na webovej stránke www. slovakfashioncouncil.sk

L. Osobitné ustanovenia

(1) Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si taktiež právo v odôvodnených prípadoch, kedykoľvek, bez náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej štatút.

(2) Organizátor súťaže si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania výhier v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo súťažiaceho vylúčiť zo súťaže a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou; organizátor vylúči súťažiaceho najmä v prípade ak zistí, že prihlásený návrh nie je návrh súťažiaceho.

 

 

 

V Bratislave dňa 4. októbra 2017